Margot de Jager

Margot de Jager
Realengracht 104
1013 KW Amsterdam
T ++ 31 (0)20 6839362
M ++ 31 (0)6 2001 35 20
E dejagermargot@gmail.com


The copyright on the visual and written information belongs to
Margot de Jager

Photography:
Before 2001: Luuk Kramer
2001: Niek de Vriendt
All others: Margot de Jager
Website design: Olmo Kramer

© 2014